Polityka prywatności zgodna z RODO

INFORMACJA O DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM URODZINOWYM PORTALU SmartAge.pl

Drogi Uczestniku Konkursu urodzinowego portalu SmartAge.pl,

W związku z organizowanym przez Nas konkursem  w trosce o zabezpieczenie Twoich  danych osobowych oraz Twoją  prywatność, pragniemy poinformować Cię, wypełniając obowiązek ciążący na nas na podstawie RODO (tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ), jak Twoje dane są przez nas przetwarzane i chronione w związku z Twoim udziałem w konkursie, co wyjaśnia niniejszy dokument. Zasady w nim opisane odnoszą się do przetwarzania wszystkich danych osobowych w ramach naszej działalności.

I. Administrator danych, definicje.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach konkursu urodzinowego portalu SmartAge.pl jest: wydawca portalu SmartAge.pl, Spółka SmartAge Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( 60-413) przy ul. Tatrzańskiej 1/5 , adres e-mail kontakt@smartage.pl. W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.
 3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie. Bez podania danych takich jak imię nazwisko czy adres nie będziemy mogli przekazać Ci nagrody.
 4. Przetwarzamy jedynie dane, które otrzymaliśmy od Ciebie, od uczestnika konkursu

II. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 1. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych do innych podmiotów;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
 • cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji działań związanych z konkursem zwłaszcza dla jego rozstrzygnięcia i dostarczenia nagród (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) . Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z rozliczeniem się z organami skarbowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nadto możemy prosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie, wtedy przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 2. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Zawsze możesz kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w niniejszej polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@smartage.pl lub listownie na podany wyżej adres spółki.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub braku podstawy prawnej do przetwarzania danych przez nas (art. 21 RODO).
 5. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.

III. Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym takich jak Urząd Skarbowy.
 2. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy i dodatkowo przez czas potrzebny do ewentualnego rozliczenia się z organami władzy państwowej, w tym z Urzędem Skarbowym, przy czym nie dłużej niż lat 5 po zakończeniu współpracy.
 3. Wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.

IV. Inne

 1. Wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 2. Nie będą w stosunku do Ciebie prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.
 3. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.