Osoby interesujące się lotnictwem oraz wszyscy ci, których marzeniem pozostaje samodzielny lot helikopterem lub innego rodzaju statkiem powietrznym, bardzo często zadają pytania związane z zakresem uprawnień, jakie posiadać musi osoba chcąca zasiąść w kokpicie pilota. Wśród powtarzających się często zagadnień przede wszystkim przewija się kwestia tego, jaką licencję posiadać musi pilot helikoptera, a także – czy jej posiadanie pozostaje jedynym wymogiem, który należy spełnić, aby w sposób legalny móc pilotować śmigłowcem.

Podstawową licencją, o jaką starają się młodzi adepci lotnictwa, jest licencja PPL – PPL(A), będąca licencją pilota samolotowego turystycznego. Uprawnia ona wszystkich jej posiadaczy do pilotowania statkiem powietrznym (samolotem) jednosilnikowym tłokowym o maksymalnej masie startowej równej 5700 kilogramom – w zakresie wykonywania lotów niekomercyjnych. Uzyskanie uprawnień związanych z posiadaniem tej licencji warunkowane jest w pierwszej kolejności ukończeniem przez osobę ubiegającą się odpowiedniego wieku – minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia organizowanego przez uprawniony do tego ośrodek wynosi 16 lat, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba taka ubiegać się może o wydanie licencji (po ukończeniu szkolenia) dopiero mając skończone 17 lat. Dodatkowym wymogiem pozostaje odpowiedni stan zdrowia kandydata na pilota, który musi być potwierdzony zaświadczeniem lotniczo-lekarskim określanym w branży jako Part-MED klasy 2 lub wyższej.

Przed przystąpieniem do egzaminów pozwalających na uzyskanie uprawnień do prowadzenia statków powietrznych kandydat musi odbyć obowiązkowe szkolenie (kurs przygotowawczy), obejmujący zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. Standardowy zakres takiego szkolenia obejmuje 100 godzin szkolenia teoretycznego (organizowanego w trybie stacjonarnym lub zaocznym, w formie indywidualnej lub grupowej), po czym kursant odbyć musi co najmniej 45 godzin lotów szkoleniowych w ramach zajęć praktycznych.

Osoba dysponująca licencją PPL odbywać może loty o charakterze turystycznym. Wykluczone jest prowadzenie statków powietrznych w ramach przelotów komercyjnych

Osoba dysponująca licencją PPL odbywać może loty o charakterze turystycznym. Wykluczone jest prowadzenie statków powietrznych w ramach przelotów komercyjnych

Po odbyciu wszystkich wymaganych elementów szkolenia kandydat na pilota może przystąpić do egzaminu na licencję PPL, który organizowany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Egzamin taki składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W ramach pierwszej z nich egzaminowana osoba zaliczyć musi egzamin z dziewięciu przedmiotów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części egzaminu uprawnia go do przystąpienia do części praktycznej, której zaliczenie wiąże się z uzyskaniem licencji PPL(A).

Osoba dysponująca licencją PPL odbywać może loty o charakterze turystycznym. Wykluczone jest prowadzenie statków powietrznych w ramach przelotów komercyjnych. Jeżeli chodzi o zakres terytorialny posiadanej licencji, uprawnia ona do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej międzynarodowej na samolocie należącym do któregokolwiek z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej – jeżeli osoba zasiadająca za sterami samolotu posiada wpis do licencji, który potwierdza znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie operacyjnym.

Więcej informacji na helipoland.com

Podziel się.

O autorze

Artykuł Partnera